Bilim kurgu dünyasında çok uzun zamandır büyük bir klişe var: ölü insanları sonsuza kadar yaşatmak için “bilgisayarda yaşayan zihin” konsepti. Cyberpunk 2077 ile biraz daha akıl kurcalar oldu bu sorunsal. Bu, birçok insana göre gelecekte mümkün olabilecek ve insanlar teknik olarak sonsuza kadar var olabilecekler.

Bu açıklamayı yapabilmek için önce…

Ayberk Savmaz

Darüşşafaka Lisesi'nde öğrenci.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store